Tez yazılırken tezin tüm bölümlerine hakim olmak gerekmektedir. Tezin ilk bölümü giriş bölümü olarak adlandırılmaktadır. Giriş bölümünde yazılacak konu hakkında bilgilere yer verilir. Tezde yer alacak tüm bilgiler kısa bir biçimde açıklanır. Giriş yazıldıktan sonra konu daha detaylı araştırılır. Kaynak taraması yapılır, kaynaklara ulaşılmaya çalışılır. Kaynaklardan elde edilen bilgiler bir araya getirilerek tezin kuramsal kısmı yazılır. Tezin kuramsal bölümü bitirildikten sonra yöntem kısmına geçilir. Çalışmada kullanılacak yöntemler ve kullanılacak araç ve gereçler bu kısımda açıklanır ve yazılır. Yöntem bölümü çalışmanın dikkat edilmesi gereken yerlerinden biridir bundan dolayı dikkatli bir biçimde oluşturulmalıdır. Tezde analiz yapılır, analiz bitirildikten sonra tablolara dayalı olarak bulgular kısmı yazılır, bulgular yorumlanır ve öneriler getirilerek tez tamamlanır.

Tezi öğrenci kendi yazacağı gibi tez hizmeti veren merkezlerden akademik danışmanlık alarak da yaptırabilir. Tez merkezleri, yukarıda sözü edilen tezin tüm bölümlerini belli ücret karşılığında yazarak danışmanlık hizmeti sağlar. Tez merkezleri, tezi yazacağı gibi öğrenci tarafından yazılan bir teze de danışmanlık yapabilir, kontrolünü sağlayabilir. Tezin bazı kısımlarında da yardımcı olabilir. Örneğin, tez yazan birey, sadece istatistik ve analizler konusunda da destek alabilir. Tez merkezi bu hizmetleri de sunmaktadır. Bunun yanı sıra, tez merkezi, öğrenci tarafından yazılan bir tezin orijinallik kontrolünü de yapar ve öğrencinin çalışmasındaki alıntı oranını raporlayarak ona teslim eder. Öğrenci istediği takdirde, intihal oranının azaltılması işini de yapar. Kelime sayısı, sayfa sayısı ve alıntı oranına göre öğrenciye ücret teklifi sunabilir.

Tez yazan merkezler, tez yazdıracak kimse ile anlaşma sağladıktan sonra tezi yazma görevini üstlenmektedir. Tez yazan merkezlerin kalitesi tezi yazan ekibin kalitesi ve performansı ile yakından ilişkilidir. Yazılan bazı tezlerde intihale dikkat edilmemekte, sıradan bir biçimde gelişigüzel yazılmaktadır. Bu tür olaylar öğrencinin okul yaşamında sıkıntılara sebebiyet vermektedir. Bunun için tez yazdıracak kimse tez yazan merkezlere istediklerini düzgün biçimde sunmalı ve buna göre iyi bir hizmet almalıdır. Tez yazan merkezlerin öğrencinin tez sürecinde onlarla yakın ilişki kurması tez sürecinin daha iyi geçirilmesini sağlayabilir.

No Comment

Comments are closed.